''

Ngày 23 tháng 06 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Tư liệu bài giảng

Tư liệu bài giảng

Cập nhật lúc : 00:00 20/09/2012  

Mẫu Kế hoạch cá nhân năm học 2012-2013

Tải file

TRƯỜNG THPT ALƯỚI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔ ……………….

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

 

                     

                              ALưới, ngày     tháng     năm 2012

 

                                          KẾ HOẠCH CÁ NHÂN NĂM HỌC 2012 – 2013

 

            - Căn cứ công văn số 1571/SGDĐT-GDTrH ngày 01 tháng 09 năm 2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo TT Huế về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2012-2013;

            - Căn cứ phương hướng nhiệm vụ năm học của Trường THPT A Lưới năm học 2012-2013;

- Căn cứ phương hướng nhiệm vụ  của tổ ……. năm học 2012-2013.

Nhằm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà nhà trường đã phân công, trên cơ sở đó cá nhân tôi đề ra kế hoạch hoạt động cho năm học 2012-2013 như sau:  

I.       Nhiệm vụ được phân công:

- Giảng dạy và giáo dục học sinh.

- Dạy môn………các lớp: ………………..

- Chủ nhiệm lớp ……………………………

-  ……………  

II.    Đặc điểm tình hình:

1-     Thuận lợi:

……………………………………………………

2-     Khó khăn:.

……………………………………………………….

III. – Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ:

1. Nhiệm vụ chung:

Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ; “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Có lập trường tư tưởng…………………………………. 

            Thực hiện đầy đủ quy chế chuyên môn( hồ sơ giáo án), bảo đảm dạy đúng đủ chương trình mà Bộ, Sở và nhà trường đã ban hành, làm tốt công tác giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục. Tiếp tục giảm tỉ lệ học sinh yếu kém và tăng tỉ lệ học sinh khá giỏi của môn………….

Điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng giảm tải phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị. Chú trọng tích hợp giáo dục đạo đức, giáo giục ý thức bảo vệ môi trường, kĩ năng sống vào môn học và các hoạt động giáo dục.

Nâng cao hiệu quả đổi mới  kiểm tra đánh giá, đổi mới phương pháp dạy học trên cơ sở chuẩn kiến thức, kĩ năng của  chương trình giáo dục phổ thông. Tạo ra sự chuyển biến mới trong kiểm tra đánh giá, trong dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục. Tổ chức kiểm tra, thi cử nghiêm túc, chất lượng.

Quản lí tốt  học sinh các lớp được phân công giảng dạy,  nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Tham gia đầy đủ và các hoạt động phong trào của đơn vị và phụ đạo học sinh yếu kém.

…………………………………………………………………….

2. Nhiệm vụ cụ thể:

a. Nhiệm vụ 1: Lập trường tư tưởng, chính trị……….

b. Nhiệm vụ 2: Dạy học và giáo dục học sinh:

(Chú ý: Đổi mới PP để nâng cao chất lượng giáo dục) 

* Chỉ tiêu: ………………………………………………….

* Biện pháp thực hiện:

…………………………………………………………………………….

c. Nhiệm vụ 3: Công tác  quản lý Chuyên môn: (Đối với Tổ trưởng, tổ phó CM) 

* Chỉ tiêu: ………………………………………………….

* Biện pháp thực hiện:

…………………………………………………………………………….

d. Nhiệm vụ 4: Công tác  Chủ nhiệm: (Đối với Giáo viên CN) 

* Chỉ tiêu: ………………………………………………….

* Biện pháp thực hiện:

…………………………………………………………………………….

e. Nhiệm vụ 5: Công tác  Đoàn thể như Đoàn TN, Công đoàn……….

* Chỉ tiêu: ………………………………………………….

* Biện pháp thực hiện:

…………………………………………………………………………….

 

IV. Đăng ký danh hiệu thi đua:

            Đề tài: (Áp dụng đối i CSTĐ các cấp)

 

DUYỆT CỦA TỔ TRƯỞNG                                                                      NGƯỜI VIẾT

 

 

 

                                             DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU