''

Ngày 17 tháng 08 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2018

Cập nhật lúc : 10:34 13/08/2018  

Tuần 33 năm 2018
Từ ngày 13/08/2018 đến ngày 19/08/2018

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(13/08/2018)

-Tập trung học sinh theo Khối lớp, thông báo KH tuần sinh hoạt công dân.

- Huấn luyện DQTV theo KH.

-Tập trung học sinh theo Khối lớp, thông báo KH tuần sinh hoạt công dân.

- Tổng kết Huấn luyện DQTV vào lúc 16h00 tại Hội trường.

Thứ Ba
(14/08/2018)

- Bồi dưỡng chính trị đầu năm học vào lúc 7h30 tại Nhà Văn hóa TT  (TP: Toàn thể CBGV, NV).

- Bồi dưỡng chính trị đầu năm học vào lúc 13h30 tại Nhà Văn hóa TT (TP: Toàn thể CBGV, NV).

Thứ Tư
(15/08/2018)

- Bồi dưỡng chính trị đầu năm học vào lúc 7h30 tại Nhà Văn hóa TT  (TP: Toàn thể CBGV, NV).

- Bồi dưỡng chính trị đầu năm học vào lúc 13h30 tại Nhà Văn hóa TT (TP: Toàn thể CBGV, NV).

Thứ Năm
(16/08/2018)

- Triển khai tuần sinh hoạt công dân đầu năm học cho học sinh Khối 10 tại nhà Văn hóa TT vào lúc 8h00 (TP: Như KH153/ ngày 13/8/2018 và GVCN Khối 10)

-Các lớp lao động theo KH phân công.

- Triển khai tuần sinh hoạt công dân đầu năm học cho học sinh Khối 11 tại nhà Văn hóa TT vào lúc 14h00 (TP: Như KH153/ ngày 13/8/2018 và GVCN Khối 11)

-Các lớp lao động theo KH phân công.

Thứ Sáu
(17/08/2018)

- Triển khai tuần sinh hoạt công dân đầu năm học cho học sinh Khối 12 tại nhà Văn hóa TT vào lúc 8h00 (TP: Như KH153/ ngày 13/8/2018 và GVCN Khối 12)

-Các lớp lao động theo KH phân công.

 

- Công bố TKB HKI năm học 2018-2019 lần 1, có hiệu lực từ 20/8/2018.

-Các lớp lao động theo KH phân công.

-GVCN các khối lớp tiến hành nhận bàn giao phòng học vào lúc 14h00 tại các phòng học với Thầy Lê Đình Chinh và bộ phận bảo vệ nhà trường.

Thứ Bảy
(18/08/2018)

- GVCN gặp mặt lớp đầu năm học, ổn định và biên chế lớp theo TKB sáng, chiếu. GVCN nhận các loại hồ sơ tại Thư viện.

-Các lớp lao động theo KH phân công.

- GVCN gặp mặt lớp đầu năm học, ổn định và biên chế lớp theo TKB sáng, chiếu. GVCN nhận các loại hồ sơ tại Thư viện.

-Các lớp lao động theo KH phân công.

Chủ Nhật
(19/08/2018)