''

Ngày 22 tháng 10 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Một số kế hoạch đặc trưng

Một số kế hoạch đặc trưng

Cập nhật lúc : 17:36 02/10/2013  

Kế hoạch thi Thiết bị dạy học tự làm năm học 2013-2014

SỞ GD&ĐT TT HUẾ

TRƯỜNG THPT A LƯỚI

Số:     /KH – THPTAL

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do- Hạnh phúc

 

                         A Lưới, ngày 02 tháng 10 năm 2013

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thi “Thiết bị dạy học tự làm” cấp trường lần thứ 2,

năm học 2013 - 2014”

- Căn cứ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 của Trường THPT A Lưới;

- Trường THPT A Lưới xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi tự làm đồ dùng dạy học cấp trường lần thứ 2 năm học 2013 - 2014 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Mục đích:

- Phát huy tính tích cực và tiềm năng, trí tuệ của đội ngũ cán bộ, giáo viên, để nghiên cứu tự làm đồ dùng dạy học, phục vụ thiết thực cho việc đổi mới phương pháp dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

- Trao đổi, học hỏi lẫn nhau giữa các cán bộ, giáo viên, các tổ chuyên môn về kinh nghiệm sáng chế, xây dựng mô hình, dụng cụ và sử dụng đồ dùng dạy học;

- Thông qua Hội thi đánh giá việc quản lý, khai thác sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học ở các tổ chuyên môn và các cá nhân;

- Xây dựng phong trào thường xuyên nghiên cứu tự làm đồ dùng dạy học, nâng cao chất lượng giảng dạy.

2. Yêu cầu:

- Huy động được đông đảo đội ngũ cán bộ, giáo viên tham gia; Mỗi Tổ chuyên môn phải có ít nhất 02 đồ dùng dạy học tự làm.

- Hội thi phải trở thành phong trào thi đua sâu rộng trong toàn trường, phát huy được tính chủ động, sáng tạo trong quá trình tổ chức Hội thi của các tổ chuyên môn;

- Hội thi thực hiện đúng kế hoạch và đánh giá đúng chất lượng đồ dùng dạy học của từng tổ chuyên môn và các cá nhân giáo viên.

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN.

1. Đối tượng:

- Tất cả giáo viên đang tham gia giảng dạy trong trường đều có thể tham gia dự thi.

2.Nội dung:

- Thiết bị, mô hình, băng đĩa tự làm, ...

- Bản vẽ, tranh ảnh tự vẽ.

- Bản vẽ, sơ đồ, bản đồ tư duy,……….

* Ghi chú:

- Mỗi đồ dùng dạy học có một bản thuyết minh theo mẫu(có mẫu kèm theo) cho đồ dùng dạy học tự làm của mình. Thời gian thuyết minh cho mỗi sản phẩm tối đa là 10 phút. Nội dung lời thuyết minh cần nêu được tên tác giả, mục đích khi làm sản phẩm, ý nghĩa của sản phẩm, áp dụng cho khối nào, có ưu điểm là gì ?

- Tổ chuyên môn nào có tranh ảnh cần treo thì báo cáo với BTC (T Chinh) để chuẩn bị giá treo…..

3.  Địa điểm: Hội trường

4. Thời gian: 

- Thời gian chuẩn bị của Cá nhân và Tổ chuyên môn: Từ 02/10-30/10/2013.

- Thời gian thi: Chiều 31/10/2013(Tất cả GV cùng tham gia và cổ vũ).

III. ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI VÀ CƠ CẤU GIẢI.

1. Phương pháp đánh giá, xếp loại:

a. Tiêu chuẩn đánh giá đồ dùng dạy học:

(1). Thiết minh (04 điểm):  Một sản phẩm dự thi sẽ thực hiện thuyết trình trước Ban giám khảo (tối đa 10 phút). Nội dung thuyết trình phải đảm bảo gồm :Tên đồ dùng dạy học tự làm, tên tác giả (nhóm tác giả), nguyên vật liệu, cách làm, kinh phí, cách sử dụng, hiệu quả sau khi sử dụng (có so sánh). Giáo viên dự thi trả lời một số câu hỏi liên quan do BGK đặt ra.

(2). Sư phạm (6 điểm): đảm bảo phù hợp tâm lý lứa tuổi học sinh, phù hợp nội dung của môn học, bài dạy và điều kiện cụ thể của đia phương; giúp giáo viên truyền thụ kiến thức khoa học, chính xác; giúp học sinh tiếp thu kiến thức dễ dàng và khắc sâu kiến thức, gây hứng thú trong học tập.

(3). Thẩm mỹ (2 điểm): kích thước, hình thức, màu sắc đẹp, hài hòa, tác động mạnh đến nhận thức của học sinh.

(4). Kinh tế (2 điểm): sử dụng nguyên liệu rẻ tiền, giá thành hạ, có thể phổ biến nhân rộng.

(5). Sáng tạo (2 điểm): thể hiện tính sáng tạo về nội dung, loại hình, cấu tạo và phương pháp sử dụng.

(6). Phạm vi sử dụng (2 điểm); mức độ ứng dụng của ĐDDH cho 01 bài, 01 chương hay 01 khối học hoặc 01 hệ thống kiến thức,..

(7).Khoa học kỹ thuật công nghệ (2 điểm): đảm bảo nguyên lý cấu tạo, đơn giản khi lắp ráp, vận hành; bền chắc và an toàn khi sử dụng.

b. Giải cá nhân:

- Mỗi thiết bị, đồ dùng dạy học được đánh giá theo phiếu chấm điểm.

- Giải cá nhân là điểm trung bình cộng của các thành viên giám khảo .

c. Giải tập thể: Giải tập thể được tính căn cứ vào các tiêu chí:

- Số lượng thiết bị, đồ dùng dạy học tham gia dự thi.

- Số lượng thiết bị, đồ dùng dạy học đạt giải (Tỷ lệ %).

- Tổ chức, bố trí khu vực thi của tổ chuyên môn đẹp, khoa học, sáng tạo.

2. Cơ cấu giải:

a. Giải cá nhân: Gồm 03 giải:

- 01 giải nhất: 150.000đ

- 01 giải nhì: 100.000đ

- 01 giải ba: 80.000đ

b. Giải tập thể: Gồm 03 giải:

- 01 giải nhất: 200.000đ

- 01 giải nhì: 180.000đ

- 01 giải ba: 150.000đ

c. Hỗ trợ kinh phí để làm đồ dùng dạy học:

- Hỗ trợ 100.000đ/ 01 đồ dùng dạy học

 Trên đây là kế hoạch tổ chức hội thi đồ dùng dạy học cấp truờng năm học 2013-2014. Đề nghị Tổ chuyên môn triển khai và thực hiện nghiêm túc.   

Nơi nhận:

- BGH, CĐ

- Các tổ CM (thực hiện)           

- Lưu: VT

TM. BAN GIÁM HIỆU

HIỆU TRƯỞNG

                                 (Đã ký)

                                           Đàm Thị Hoa

Tải file