''

Ngày 23 tháng 04 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Kế hoạch tháng

Cập nhật lúc : 09:16 01/08/2016  

Lịch chi tiết tháng 8 năm học 2016-2017

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG THPT A LƯỚI                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

                                                           

             Số:     /KH- TrAL                                      A Lưới, ngày 01 tháng 8  năm 2016

 

KẾ HOẠCH THÁNG 8 NĂM HỌC 2016 – 2017

----

Thời gian

Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

Tuần 1

Ngày 1-6/8

1/8

- Tập trung toàn trường. CBGV nộp phép hè năm 2016 cho Hiệu trưởng.

Toàn thể CBGV

1/8

- Học sinh khối 10+11 chưa đủ điều kiện lên lớp tập trung để ôn tập từ ngày 2-5/8 và tham gia thi lại từ ngày 8-9/8.

- Học sinh khối 10+11 đủ điều kiện lên lớp và học sinh lớp 10 mới tuyển tập trung sáng 15/8 để nhận lớp, gặp mặt GVCN, lao động.

 

1/8

- Dán danh sách học sinh thi lại K10 & K11 năm học 2015-2016 tại bảng thông báo.

GVCN các lớp K10&K11 (2015-2016) cho học sinh đối chiếu và điều chỉnh nếu có sai sót kịp thời báo để giáo vụ điều chỉnh.

1/8

- Chuẩn bị cơ sở vật chất để ôn tập.

Thầy Chinh, Tổ Văn phòng, Đoàn TNCSHCM

1/8

- Công bố TKB và giáo viên tham gia ôn tập thi lại cho học sinh.

Giáo viên được phân công ôn tập và HS thi lại.

1/8

- Làm việc với BCH QS huyện để huấn luyện DQTV.

Thầy Theo.

2/8

- Họp hội đồng sư phạm vào lúc 8h00 tại Hội trường

Toàn thể CBGV, NV

2-5/8

- Các lớp ôn tập

Giáo viên phân công

4/8

- Công bố QĐ Hội đồng coi và chấm thi lại

Giáo vụ

5/8

- Nộp đề thi lại cho thầy Đoàn qua mail: vosidoan123@gmail.com

GV được phân công

6-7/8

- Sao in đề thi lại

Hội đồng sao in

5/8

- Làm việc với Ban Tuyên giáo về Lịch học chính trị đầu năm

Đảng ủy.

6/8

- Trang hoàng chuẩn bị Khai mạc Huấn luyện QS- GDCT cho LLTV năm 2016

Ban CHQSCQ

Tuần 2

Ngày 8-13/8

8-9/8

- Tổ chức thi lại cho K10&K11

CBGV được phân công và toàn thể học sinh

8-14/8

- Khai mạc Huấn luyện QS- GDCT cho LLTV năm 2016

LLTV

9/8

- Dự tổng kết năm học 2015-2016 tại Trường THPT Chuyên Quốc học

BTĐB, HT, CTCĐ

10/8

- Giáo viên chấm thi lại nộp điểm cho Giáo vụ

GV chấm thi & Giáo vụ

11/8

- Giáo vụ nhập điểm thi lại

Giáo vụ

12/8

- Họp xét lên lớp, ở lại sau thi lại lúc 8h00 tại Hội trường.

Hội đồng thi đua

13/8

- Biên chế lớp

BGH

13/8

- Các TCM sinh hoạt để phân công giảng dạy, triển khai cho giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX, KH cá nhân theo mẫu

TCM

14/8

- Bế mạc Huấn luyện QS- GDCT cho LLTV năm 2016

LLTV

Tuần 3

Từ 15-20/8

15/8

Công bố danh sách lớp, GVCN năm học 2016-2017

BGH

15/8

- Phân công giảng dạy tại Hội trường lúc 14h00

BGH, TTCM

Dự kiến 16-17/8

- Học chính trị đầu năm tại hội trường ( nếu có thay đổi nhà trường sẽ thông báo)

Toàn thể CBGV, NV

15/8

Triển khai kế hoạch lao động

BGH, Đoàn TN

19/8

- Công bố thời khóa biểu học kỳ I

BGH

Tuần 4

Từ 22-28/8

22/8

- Bắt đầu Giảng dạy và học tập năm học mới.

 

29-31/8

- Chuẩn bị các nội dung cho khai giảng năm học mới

 

Trên đây là Kế hoạch tháng 8/2016, trong quá trình thực hiện BGH nhà trường sẽ thông báo bổ sung khi có các văn bản của Sở GD&ĐT, các ban ngành cấp huyện và các đơn vị liên quan.

 

Nơi nhận:

- Đảng ủy, BGH;

- Các TTCM;

- Công đoàn, Đoàn TN;

- Website nhà trường;

- Lưu VT, HSCM.

   HIỆU TRƯỞNG


 

 

 

  Đàm Thị Hoa