''

Ngày 23 tháng 04 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Công tác Chủ nhiệm

Công tác Chủ nhiệm

Cập nhật lúc : 16:14 24/09/2013  

QUYẾT ĐỊNH VỊ TRÍ-VAI TRÒ-CHỨC NĂNG- NHIỆM VỤ-TRÁCH NHIỆM CỦA GVCN

SỞ GD & ĐT TT.HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT A LƯỚI

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:     /QĐ-THPTAL

 

 

                              A Lưới, ngày 01 tháng 03 năm 2013

 

 

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Ban hành quy định vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ,  trách nhiệm, quyền hạn của giáo viên chủ nhiệm)

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT A LƯỚI

 

- Căn cứ Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học;

- Căn cứ tình hình thực tế của trường THPT A Lưới;

- Theo đề nghị của Ông phó hiệu trưởng phụ trách công tác giáo viên chủ nhiệm.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn của giáo viên chủ nhiệm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ học kỳ II năm học 2012-2013 trở đi.

Điều 3. Các tổ chức Đảng, đoàn thể, Đoàn TNCS HCM, đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, CBGV-CNV nhà trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

* Nơi nhận:

(đã ký)

- Cấp ủy, Chi bộ;

 

- Các TTCM;

 

- Các GVCN;

 

- Lưu VT.

Đàm Thị Hoa

 

 

 

 

                                                                              

  

 

QUY ĐỊNH

VỊ TRÍ, VAI TRÒ, CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ, TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

(Ban hành theo Quyết định số:… /2013/QĐ – THPTAL  ngày 01 Tháng 03 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường THPT A Lưới)

 

 

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG:

 

Điều 1. Giáo viên chủ nhiệm (GVCN) là những cán bộ, giáo viên được Hiệu trưởng quyết định giao nhiệm vụ làm công tác chủ nhiệm các khóa học thuộc khối 10; 11 và 12 trường THPT A Lưới.

 

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của GVCN căn cứ vào Điều 31, Điều 32 ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011; Căn cứ Điều 19, chương V Quyết định số: 40/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) và được nhà trường giao khoán cụ thể  phù hợp với thực tế ở đơn vị.

 

II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ.

 

Điều 3: Vị trí, vai trò của giáo viên chủ nhiệm:

 - Giáo viên chủ nhiệm lớp được thay mặt Hiệu trưởng quản lý và tổ chức học tập, rèn luyện đạt mục tiêu đào tạo. GVCN vừa đóng vai trò quản lý hành chính Nhà nước, vừa đóng vai trò người thầy giáo, đồng thời còn đóng vai trò người đại diện cho quyền lợi của tập thể lớp.

 - GVCN là cầu nối giữa lớp với các GV bộ môn, Ban giám hiệu, Tổ CM, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường (Công đoàn, Đoàn thanh niên, Nữ công…) và Cha mẹ học sinh.

 - GVCN là người chủ chốt của nhà trường làm công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho HS lớp mình chủ nhiệm.

 

Điều 4. Chức năng của giáo viên chủ nhiệm:

GVCN làm công việc theo dõi quản lý giáo dục HS và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng Nhà trường về nhiệm vụ được phân công như;

 - Phát hiện, bồi dưỡng và cử đội ngũ cán bộ lớp và phân công nhiệm vụ nhằm giúp các em tổ chức thực hiện tốt mọi hoạt động của lớp, của trường.

 - Định hướng, tư vấn và giúp các em tổ chức thực hiện các mặt hoạt động của lớp.

 - Tổng hợp tình hình, đề xuất các giải pháp để tham mưu cho BGH về công tác giáo dục, rèn luyện của HS.

- Nắm chắc tư tưởng, tinh thần thái độ và kết quả học tập, rèn luyện của HS; phối hợp với gia đình và đoàn thể để giúp đỡ, cảm hoá HS trong rèn luyện để trở thành người tốt cho xã hội.

- Cố vấn, giúp đỡ và chỉ đạo HS lớp mình chủ nhiệm thực hiện tốt mọi quyền lợi, nghĩa vụ của HS, để thực hiện công việc theo quy chế cũng như sự điều hành và quản lý của phó hiệu trưởng phụ trách mạng giáo dục đạo đức HS chung trong Nhà trường.

 

Điều 5. Nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm:

5.1. Vào đầu năm học GVCN, tổ chức chỉ đạo tập thể lớp lấy ý kiến thống nhất giới thiệu học sinh bầu vào ban cán sự lớp (có biên bản gửi lên BGH). Đồng thời thông qua chương trình, kế hoạch hoạt động của lớp trong học kỳ, năm học.

5.2. Hướng dẫn HS thực hiện tốt nội quy của Trường, quy chế của Ngành, đơn vị. Chấp hành tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

5.3. Tổ chức cho HS thực hiện các nhiệm vụ như; Theo dõi quá trình học tập, rèn luyện, nề nếp sinh hoạt và đời sống hàng ngày. Tham gia các tổ chức Đoàn thể  và các hoạt động xã hội khác theo kế hoạch chung của Nhà trường.

5.4. Đôn đốc nhắc nhở HS chấp hành tốt nội quy, quy chế học tập, sinh hoạt, thực hiện đầy đủ các chủ trương của Nhà trường về an ninh trạt tự, an toàn giao thông, phòng chống ma tuý và các tệ nạn xã hội.

5.5. Động viên giúp đỡ những HS gặp khó khăn trong học tập, sinh hoạt, liên hệ với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của HS.

5.6. Phối hợp với các tổ chức Công đoàn, Đoàn TN, Hội LHTN VN, CLB Tiền hôn nhân, Hội chữ thập đỏ, tổ chức các hoạt động văn thể mỹ và các hoạt động khác nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho HS, giúp HS sử dụng thời gian nhàn rỗi một cách hữu ích.

5.7. Mỗi tuần một lần GVCN tổ chức sinh hoạt lớp nhận xét, xếp loại HS để làm cơ sở cho việc đánh giá kết quả rèn luyện của HS cuối kỳ, theo dõi tình hình chung để có biện pháp chỉ đạo kịp thời, cũng như triển khai kế hoạch tuần tới.

5.8. Sáng thứ hai GVCN có mặt lúc 7 giờ và chiều thứ 2 GVCN có mặt lúc 16 giờ 45 phút hàng tuần để tập trung, đôn đốc HS chào cờ, trực ban và kiểm tra sĩ số báo cáo cho phó hiệu trưởng phụ trách công tác chủ nhiệm lớp.

5.9. Quản lý và đôn đốc nhắc nhở HS tham gia sinh hoạt Đoàn TN theo kế hoạch của Đoàn TN, các phong trào hoạt động chung của nhà trường, các Hội thi, Hội thao, Hội khỏe phù đổng do nhà trường tổ chức, các buổi mít tinh nghe thời sự vv…

5.10. Chủ động tổ chức triển khai cho HS nghiên cứu, học tập, về quy chế HS, quy định đánh giá điểm rèn luyện của HS trong quá trình học tập tại Trường.

5.11. Thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở, HS lao động vệ sinh lớp học, khu vực được phân công từ đầu năm học và các đợt đột xuất khác trong học kỳ theo kế hoạch.

5.12. Nhắc nhở HS nộp tiền học phí, Đoàn phí và các khoản lệ phí khác đúng quy định.

5.13. Sáng, chiều thứ bảy hàng tuần, GVCN tổng hợp và nhận xét tình hình học tập của HS lớp mình chủ nhiệm.

5.14. Lập danh sách trích ngang để quản lý HS về mọi mặt, phối hợp với các bộ phận có liên quan để cập nhật thông tin từ HS, gia đình HS.

5.15. Lập sổ theo dõi quản lý HS theo tuần, tháng, học kỳ, năm học và cả quá trình học tập, rèn luyện tại Trường để làm cơ sở phân loại, đánh giá HS theo quy định.

5.16. Chủ trì cuộc họp đánh giá điểm rèn luyện cho HS lớp mình phụ trách trong từng học kỳ, năm học, đúng quy định và phải đảm bảo chính xác, công bằng, dân chủ, công khai.

5.17. Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công tác giáo viên chủ nhiệm, đã được phân công.

5.18. Ghi nhận xét, xác nhận các vấn đề thuộc về quản lý hành chính Nhà nước trong phạm vi hoạt động của lớp (như các đơn từ của HS, các báo cáo của lớp …)

5.19. GVCN nghiên cứu kỹ Điều 31 theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011.

 

Điều 6. Trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm lớp:

6.1. Kiểm tra sổ gọi tên và ghi điểm của lớp; giúp hiệu trưởng theo dõi việc kiểm tra cho điểm theo quy định của Quy chế này.

6.2. Tính điểm trung bình các môn học từng học kỳ, cả năm học; xác nhận việc sửa chữa điểm của giáo viên bộ môn trong sổ gọi tên và ghi điểm, trong học bạ.

6.3. Đánh giá, xếp loại hạnh kiểm và học lực từng học kỳ, cả năm học của học sinh. Lập danh sách học sinh đề nghị cho lên lớp, không được lên lớp; học sinh được công nhận là học sinh giỏi, học sinh tiên tiến; học sinh phải kiểm tra lại các môn học, học sinh phải rèn luyện về hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè. 

6.4. Lập danh sách học sinh đề nghị khen thưởng cuối học kỳ, cuối năm học.

6.5. Ghi vào sổ gọi tên và ghi điểm và vào học bạ các nội dung sau đây:

a) Kết quả đánh giá, xếp loại hạnh kiểm và học lực của học sinh;

b) Kết quả được lên lớp hoặc không được lên lớp, công nhận học sinh giỏi, học sinh tiên tiến học kỳ, cả năm học, được lên lớp sau khi kiểm tra lại hoặc rèn luyện hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè;

c) Nhận xét đánh giá kết quả rèn luyện toàn diện của học sinh.

6.6. Phối hợp với Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Ban Đại diện cha mẹ học sinh của lớp để tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh.

 

Điều 7. Quyền của giáo viên chủ nhiệm:

7.1. Căn cứ vào tình hình thực tế, ký xác nhận cho HS nghỉ phép 01 ngày. Từ 02 ngày trở lên thì xác nhận lý do và gửi BGH nhà trường giải quyết.

7.2. Được mời tham gia Hội đồng thi đua, khen thưởng. Hội đồng kỷ luật HS theo quy chế.

7.3. Chủ động và có những sáng tạo trong công tác quản lý, hướng dẫn HS, tập thể HS khối lớp mình phụ trách. Nhằm tạo điều kiện giúp đỡ để HS hoàn thành tốt nhiệm vụ của người HS.

 7.4. GVCN có quyền liên hệ với gia đình HS để phối hợp giáo dục HS khi cần thiết.

 7.5. Trường hợp HS vi phạm nội quy quá đặc biệt, GVCN có quyền mời GVBM, TTCM, Ban thi đua, PHHS và các bộ phận có liên quan để phê bình, uốn nắn, nhắc nhở, giáo dục đạo đức HS,… và cuối cùng có quyền đề nghị BGH thành lập HĐ kỷ luật HS. 

7.6. Có quyền đề nghị BGH, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật Nhà trường, biểu dương khen thưởng những cá nhân, tập thể HS có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và ngược lại theo quy chế học sinh.

7.7. GVCN nghiên cứu kỹ Điều 32 theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011.

 

Điều 8. Chế độ của giáo viên chủ nhiệm:

8.1. Mỗi tuần được hưởng 04 tiết. Một năm 37 tuần x 04 tiết = 148 tiết.

8.2. Trong năm học GVCN nào hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có sáng kiến kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm, được tập thể công nhận và học tập. Có một tập thể lớp đủ điều kiện được nhà trường khen thưởng theo quy chế. Không có HS bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên thì được nhà trường biểu dương, khen thưởng theo quy định.

 

Điều 9. Mối quan hệ giữa GVCN với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.

9.1. Quan hệ giữa GVCN với các tổ chức đoàn thể:

- Quan hệ làm việc với phó hiệu trưởng phụ trách công tác chủ nhiệm lớp: GVCN dưới sự quản lý điều hành về công tác chủ nhiệm, những vấn đề liên quan đến HS. Định kỳ mỗi tháng họp một lần vào đầu tháng được ghi trong lịch công tác nhà trường, ngoài ra còn phải tham gia đầy đủ các cuộc họp đột xuất khác.

- Quan hệ làm việc với các GVBM, các tổ bộ môn, Ban thi đua,…: GVCN là cầu nối giải quyết mọi vấn đề có liên quan đến HS như việc học tập, rèn luyện, chấp hành nội quy quy chế. GVCN phải tích cực liên hệ với các GVBM, các tổ bộ môn để nắm bắt tình hình chung của HS, để có biện pháp giáo dục kịp thời.

9.2. Quan hệ giữa GVCN với Ban giám hiệu:

GVCN chịu trách nhiệm về công tác chủ nhiêm trước Hiệu trưởng và chịu sự điều động cũng như giao nhiệm vụ đột xuất. Phải báo cáo đầy đủ những việc liên quan trong công tác chủ nhiệm khi Hiệu trưởng, BGH hoặc PHT phụ trách công tác chủ nhiệm yêu cầu.

 

Điều 10. Hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục của GVCN:

 (Trích từ Điều 34 theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011)

10.1. Hành vị, ngôn ngữ ứng xử của giáo viên phải đúng mực, có tác dụng giáo dục đối với học sinh.

10.2. Trang phục của GVCN phải chỉnh tề, phù hợp với hoạt động sư phạm, theo quy định của Chính phủ về trang phục của viên chức Nhà nước.

 

Điều 11. Các hành vi GVCN không được làm:

(Trích từ Điều 35 theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011)

11.1. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể của HS và đồng nghiệp.

11.2. Gian lận trong kiểm tra, thi cử, tuyển sinh; gian lận trong đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh.

11.3. Xuyên tạc nội dung giáo dục; dạy sai nội dung kiến thức, không đúng với quan điểm, đường lối giáo dục của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

11.4. Ép buộc học sinh học thêm để thu tiền.

11.5. Hút thuộc lá, uống rượu, bia và sử dụng các chất kích thích khác khi đang tham gia các hoạt động giáo dục; sử dụng điện thoại di động khi đang dạy học trên lớp.

11.6. Bỏ giờ, bỏ buổi dạy, bỏ tiết sinh hoạt lớp, tùy tiện cắt xén chương trình giáo dục.

 

Điều 12. Khen thưởng kỷ luật:

12.1. GVCN có thành tích xuất sắc được nhà trường khen thưởng theo quy định chung.

12.2. GVCN không hoàn thành nhiệm vụ tuỳ theo mức độ bị kỷ luật từ khiển trách đến bãi nhiệm và cắt thi đua trong học kỳ, trong năm.

 

III. QUY ĐỊNH VỀ THI HÀNH VÀ SỬA ĐỔI:

 

Điều 13. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Phó hiệu trưởng phụ trách công tác chủ nhiệm lớp, các bộ phận có liên quan, các GVCN nghiêm túc thực hiện.

 

Điều 14. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, GVCN có trách nhiệm góp ý. Phó hiệu trưởng phụ trách công tác chủ nhiệm lớp có trách nhiệm tổng hợp, trình Hiệu trưởng quyết định sửa đổi, bổ sung kịp thời.

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

* Nơi nhận:

(đã ký)

- Cấp ủy, Chi bộ;

 

- Các TTCM;

 

- Các GVCN;

 

- Lưu VT.

Đàm Thị Hoa