''

Ngày 25 tháng 04 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Công tác Chủ nhiệm

Công tác Chủ nhiệm

Cập nhật lúc : 16:09 08/11/2013  

MẪU NỘI DUNG SINH HOẠT LỚP NĂM HỌC 2013_2014

TRƯỜNG THPT A LƯỚI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔ CHỦ NHIỆM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

 

 MẪU NỘI DUNG SINH HOẠT LỚP ......

TUẦN ..... THÁNG ..... NĂM HỌC 2013 – 2014

 

            Hôm nay vào lúc ...... giờ ..... phút, ngày ..... tháng ..... năm 201…, tại phòng học số ..... lớp ............tổ chức buổi sinh hoạt lớp cuối tuần để tổng kết, đánh giá, kiểm điểm tình hình học tập, sinh hoạt và thực hiện nội quy của lớp của trường trong tuần qua.

            Thành phần tham dự: Thầy (Cô) giáo chủ nhiệm: ........................................................ cùng BCS lớp và toàn thể thành viên lớp .....

            - Vắng: ...........................................................................................................................

            ........................................................................................................................................

I. MỤC TIÊU: (GVCN có thể đưa ra nhiều mục tiêu phù hợp với lớp mình chủ nhiệm).

            - Đánh giá những hoạt động tuần thứ .....

            - Giúp học sinh đánh giá được các hoạt động của lớp trong tuần qua và đề ra phương hướng hoạt động cho tuần tới.

            - Giúp học sinh có tinh thần phê và tự phê cao, nắm vững nội quy của trường, lớp.

            - Có ý thức chấp hành nội quy của lớp, trường đề ra, đặc biệt có ý thức rèn luyện phẩm chất đạo đức tốt, ý thức tự phê bình và biết nhận ra những sai trái, thiếu sót, những hạn chế cũng như khuyết điểm từ mỗi bản thân học sinh đến cả một tập thể lớp, ý thức xây dựng tinh thần tập thể đoàn kết, thi đua lập thành tích cho tập thể lớp.

            - Đưa ra phương hướng cho tuần thứ .....

II. TIẾN TRÌNH SINH HOẠT:

            1. Ổn định tổ chức.

            2. Hát tập thể.

            3. Nội dung sinh hoạt.

            4. Các tổ báo cáo hoạt động trong tuần.

Tổ 1:

 

Tt

Tên

Các bài kt

ĐH trễ

Vắng học

Bỏ tiết

VP đồng phục

Nói chuyện

Đổi chỗ

Ăn quà vặt

Vô lễ với GV

…..

Xếp loại

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng điểm của tổ 1:......................... Xếp loại của tổ 1 : .............................

Tổ 2:

 

Tt

Tên

Các bài kt

ĐH trễ

Vắng học

Bỏ tiết

VP đồng phục

Nói chuyện

Đổi chỗ

Ăn quà vặt

Vô lễ với GV

…...

Xếp loại

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng điểm của tổ 2:......................... Xếp loại của tổ 2 : .............................

 

Tổ 3:

Tt

Tên

Các bài kt

ĐH trễ

Vắng học

Bỏ tiết

VP đồng phục

Nói chuyện

Đổi chỗ

Ăn quà vặt

Vô lễ với GV

…..

Xếp loại

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng điểm của tổ 3:......................... Xếp loại của tổ 3 : .............................

 

 

Tổ 4:

 

Tt

Tên

Các bài kt

ĐH trễ

Vắng học

Bỏ tiết

VP đồng phục

Nói chuyện

Đổi chỗ

Ăn quà vặt

Vô lễ với GV

…..

Xếp loại

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng điểm của tổ 4:......................... Xếp loại của tổ 4 : .............................

Ghi chú: Trên đây là mẫu xếp loại theo tuần về mặt đạo đức. GVCN tổng hợp các tuần và xếp loại theo tháng.

III. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH HỌC TẬP TRONG TUẦN VÀ ĐƯA RA PHƯƠNG HƯỚNG CHO TUẦN ...

1. Lớp phó học tập (về tình hình học tập của lớp).

- Tổng kết số tiết: ..... tiết/tuần. Trong đó (tiết A: ..... tiết; tiết B: ..... tiết; tiết C: ..... tiết; tiết D: ..... tiết).

            + Lý do bị tiết B: ..........................................................................................................................................

            + Lý do bị tiết C: ..........................................................................................................................................

            + Lý do bị tiết D: ..........................................................................................................................................

- Tình hình học tập của các bạn trong lớp (cụ thể từng học sinh).

+ Thuộc bài (≥ 5,0 điểm): ........................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

+ Không thuộc bài (< 5,0 điểm): ..............................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

- Nhận định chung tình hình học tập của tập thể lớp sau một tuần học:

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

- Đưa ra biện pháp khắc phục và phương hướng cho tuần tới:

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

2. Bí thư Chi đoàn.

- Báo cáo kết quả thực hiện các phong trào tuần qua:

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

- Triển khai kế hoạch các phòng trào Đoàn – Hội trong tuần tới:

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

- Đoàn phí: ...............................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

3. Lớp phó trật tự (cờ đỏ của lớp) đưa ra các biện pháp khắc phục tình trạng nói chuyện trong giờ học:

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

4. Thủ quỹ:

- Thu bao nhiêu: ......................... đồng. Chi bao nhiêu: ......................... đồng. Tồn quỹ: .............................. đồng.

- Những học sinh chưa đóng quỹ tuần qua: ..............................................................................................................

- Kế hoạch thu quỹ vào tuần tới: ............................. đồng.

5. Lớp trưởng (đánh giá tình hình chung của lớp và đưa ra phương hướng cho tuần tới).

- Tuần này so với tuần trước: ...................................................................................................................................

- Nề nếp, thái độ học tập: .........................................................................................................................................

Cụ thể (nêu tên):.......................................................................................................................................................

- Ý thức rèn luyện đạo đức, sửa sai những khuyết điểm: ........................................................................................

Cụ thể (nêu tên):.......................................................................................................................................................

- Tình hình nghỉ học: Tổng số: ..... HS. Trong đó: ..... HS có phép (P); ...... HS không phép (K). Cụ thể từng HS:

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

- Tham gia chào cờ: Tổng số: ..... HS. Trong đó: ..... HS có phép (P); ...... HS không phép (K). Cụ thể từng HS:

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

- Tổ: ..... trực nhật: ............. Những thành viên chưa cố gắng của tổ: ......................................................................

...................................................................................................................................................................................

- Đề ra biện pháp, phương hướng cho tuần tới: ........................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

- Những ý kiến đề xuất với GVCN: .........................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM.

1. Mặt mạnh: ...........................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

2. Mặt yếu còn tồn tại: ............................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

3. Những giải pháp, biện pháp, hình thức xử lý cụ thể: ......................................................................................

...................................................................................................................................................................................

4. Biểu dương những HS tích cực trong các hoạt động; học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong chuẩn mực, các phong trào: ..................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

5. Tiếp tục giúp đỡ những HS gặp khó khăn trong cuộc sống và trong học tập: .............................................

...................................................................................................................................................................................

6. Nội dung khác: ...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

7. Phương hướng cho tuần thứ .....

a) Về học tập: ...........................................................................................................................................................

b) Về nề nếp, tác phong, ý thức rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức tự phê bình, sửa sai những khuyết điểm,....

...................................................................................................................................................................................

c) Về phong trào thi đua: ..........................................................................................................................................

buổi sinh hoạt kết thúc vào lúc ..... giờ ..... phút cùng ngày.

 

 

A Lưới, ngày ..... tháng ..... năm 201…

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

(ký, ghi rõ họ tên)

LỚP TRƯỞNG

(ký, ghi rõ họ tên)

THƯ KÝ

(ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

.................................................

.................................................

.................................................

 

 Ghi chú: Đây chỉ là mẫu nội dung sinh hoạt lớp. Tùy theo tình hình thực tế của lớp mà GVCN có thể tổ chức sinh hoạt lớp dưới mọi hình thức khác nhau, nội dung đa dạng, phong phú...