''

Ngày 23 tháng 04 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Công tác Chủ nhiệm

Công tác Chủ nhiệm

Cập nhật lúc : 16:21 09/12/2013  

MẪU GIẤY MỜI HỌP PHỤ HUYNH CÓ HỌC SINH VI PHẠM NỘI QUY VỚI GVCN LỚP

 

TRƯỜNG THPT A LƯỚI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔ CHỦ NHIỆM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

 

 

GIẤY MỜI

 

Giáo viên chủ nhiệm lớp …..

Trân trọng kính mời phụ huynh em: ……………………… và em …………………. …lớp …..

Đúng vào lúc: ….. giờ ….., ngày ….. tháng ….. năm 2013.

Về tại: Phòng ……………………. trường THPT A Lưới để họp phụ huynh, học sinh với GVCN.

Kính mong Phụ huynh và học sinh đi đúng giờ để khỏi trở ngại công việc chung./.

 

                                                                                       A Lưới, ngày ….. tháng ….. năm 201… 

                                                                                                                                      GVCN LỚP …..

                                                                                                   

 

                                                                                                                            …………………………..

 

                                                                                                 

                                 

 

TRƯỜNG THPT A LƯỚI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔ CHỦ NHIỆM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

 

 

GIẤY MỜI

 

Giáo viên chủ nhiệm lớp …..

Trân trọng kính mời phụ huynh em: ……………………… và em …………………. …lớp …..

Đúng vào lúc: ….. giờ ….., ngày ….. tháng ….. năm 2013.

Về tại: Phòng ……………………. trường THPT A Lưới để họp phụ huynh, học sinh với GVCN.

Kính mong Phụ huynh và học sinh đi đúng giờ để khỏi trở ngại công việc chung./.

 

                                                                                       A Lưới, ngày ….. tháng ….. năm 201… 

                                                                                                                                      GVCN LỚP …..

                                                                                                   

 

                                                                                                                            …………………………..