''

Ngày 23 tháng 04 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Các quyết định cấp trường

Các quyết định cấp trường

Cập nhật lúc : 10:18 26/11/2013  

Quyết đinh thành lập Ban tổ chức cuộc thi Olympic Tiếng Anhqua Internt cấp trường, năm học 2013-2014

SỞ GD&ĐT TT.HUẾ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT A LƯỚI

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 15/QĐ- THPTAL

 

ALưới, ngày 15 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc thành lập Ban tổ chức cuộc thi Olympic Tiếng Anh

qua Internt cấp trường, năm học 2013-2014)

 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT A LƯỚI

          Căn cứ điều 19, điều 20 Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành theo Quyết định số 12/2011/QĐ - BGDĐT ngày 28/03/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ công văn số 2237/SGDĐT-GDTrH ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo TT Huế về việc hướng tổ chức thi Olimpic Tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông năm học 2013-2014;

            Xét phẩm chất năng lực của cán bộ - giáo viên,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban tổ chức cuộc thi Olympic Tiếng Anh qua Internt(IOE) cấp trường, năm học 2013-2014 gồm:

  1. Bà Đàm Thị Hoa- Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng: Trưởng ban.
  2. Ông Võ Sĩ Đoàn- Phó hiệu trưởng phụ trách CM: Phó trưởng ban.
  3. Bà Hoàng Tuyết Minh- Tổ trưởng CM: Ủy viên thường trực.
  4. Ông Hoàng Tuấn Hưng- Phó tổ trưởng CM: Thư ký.
  5. Ông Vũ Quốc Khánh- GV Anh văn: Ủy viên.
  6. Bà Hồ Thị Ái Phương- GV Anh văn: Ủy viên.
  7. Ông Lê Viết Chính- GV Anh văn: Ủy viên.
  8. Bà Bùi Thị Diệu Thùy- GV Anh văn: Ủy viên.
  9. Bà Dương Ngọc Giang Thùy- GV Anh văn: Ủy viên.

10.Bà Bùi Thị Diệu Trúc, GV Tin: Ủy viên.

11. Ông Nguyễn Duy Thành, GV Tin: Ủy viên.

12. Ông Trần Công Nam, GV Tin: Ủy viên.

Điều 2: Ban Tổ chức có nhiệm vụ nghiên cứu các văn bản của Bộ, Sở Giáo dục- Đào tạo TT Huế về hướng dẫn cuộc thi Olympic tiếng anh qua mạng Internet để xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện trong toàn trường. Đặc biệt chú trọng các lớp 10B1, 10B10, 11B1, 11B2, 12B1, 12B2.

Điều 3: Các tổ chức và cá nhân có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận

- Như điều 01;

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Đàm Thị Hoa

Tải file
Các tin khác